Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Gebruik van deze website
Gaasterlander heeft deze website opgezet als informatieve website en stelt alles in het werk om deze goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden.


Informatie op deze website
Gaasterlander stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de website juist en volledig is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke fouten of technische storingen kunnen echter voorkomen. Hierdoor kan de volledigheid en de juistheid van de getoonde gegevens niet gegarandeerd worden.


Aansprakelijkheid
Gebruik van enige informatie, verkregen door middel van deze website, geschiedt voor risico van de gebruiker. Gaasterlander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit het bezoeken van deze website en/of gelinkte websites, dan wel voor enige schade ontstaan uit de verwezen content.


Copyright
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Gaasterlander. Onder rechten van intellectueel eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Gaasterlander in het algemeen, waaronder begrepen knowhow en handelsgeheimen, Tenzij anders vermeld, zijn productnamen, logo's, tekstontwerp en afbeeldingen vermeld op deze site eigendom van Gaasterlander.


Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen en of andere rechten van intellectuele eigendom te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongeoorloofd voordeel te halen uit de reputatie van Gaasterlander. Gaasterlander behoudt zich het recht voor om schade die ontstaat in geval van een inbreuk op haar intellectuele eigendom te verhalen op de betreffende persoon.


Hyperlinks en verwijzingen
Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, wijzigen, kopiëren, te verspreiden, te gebruiken voor reverse engineering, en/of te distribueren voor anders dan eigen, niet-commercieel gebruik. De website van Gaasterlander bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Gaasterlander liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Gaasterlander. Gaasterlander is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de informatie op deze websites. Het is toegestaan om een hyperlink die verwijst naar de website van Gaasterlander, aan te brengen.


Wijzigen disclaimer
De tekst van deze disclaimer kan, bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen binnen Gaasterlander, worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.